1. ZÁKLADNÉ POJMY

Tieto Obchodné podmienky nadobudli platnosť dňa 1. septembra 2018.

PREVÁDZKOVATEĽ:

Slovenská biblická spoločnosť
Mlynská 43
974 09 Banská Bystrica 9

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici, číslo 601-8181.

IČO: 22665331
IČ DPH: SK2020457362

E-mail: office@biblia.sk

ZÁKAZNÍK:

Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala Prevádzkovateľovi záväznú elektronickú objednávku na ponúkaný tovar na stránke www.audio.biblia.sk.

TOVAR
Tovarom sa rozumie digitálny produkt, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa na stránke www.audio.biblia.sk.

ADRESA DORUČENIA
Adresou doručenia sa rozumie e-mailová adresa z objednávkového formulára, ktorá je viazaná na registrovaný účet Zákazníka a na ktorú Prevádzkovateľ doručí informáciu s prístupom na prevzatie Tovaru.

2. OBJEDNÁVKA

Zákazník má možnosť výberu konkrétneho Tovaru, ktorý si vloží do svojho elektronického nákupného košíka. Pri vytvorení objednávky automaticky získa zároveň vlastný účet, vďaka ktorému môže sledovať stav svojich objednávok a upravovať svoje osobné údaje.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Po prijatí elektronickej objednávky Prevádzkovateľ zašle Zákazníkovi na Adresu doručenia potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Týmto dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (Prevádzkovateľa aj Zákazníka). Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu Zákazníka so všeobecnými obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov. Na Adresu doručenia následne zasiela Prevádzkovateľ všetky ďalšie informácie ohľadom stavu jeho objednávky.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Zákazník, ktorý odoslal Prevádzkovateľovi vyplnený objednávkový formulár, príp. aj uhradil platbu, no Tovar ešte neprevzal, môže od zmluvy odstúpiť. Pod prevzatím Tovaru sa rozumie návšteva URL adresy odkazujúca na stiahnuteľné súbory. V prípade, že Zákazník za objednaný Tovar zaplatil, no ešte ho neprevzal, môže do 15 dní od odoslania objednávky písomne požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie zmluvy a vrátenie uhradenej sumy. Prevádzkovateľ vráti sumu späť na účet, z ktorého bola odoslaná do 30 dní na základe jeho písomnej žiadosti zaslanej na adresu obchod@biblia.sk.

Zákazník od zmluvy nemôže odstúpiť v prípade, že už zakúpený Tovar prevzal. V súlade s ust. § 7 ods. 6 písmeno l) zákona č. 102/2014 Z. z. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, pričom spotrebiteľ bol o tom poučený.

5. PLATBA

Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH.
Za objednaný Tovar môže Zákazník platiť nasledovne:

Platba kartou

Zákazník vyznačí v objednávke spôsob platby „Platba kartou“. Platba je realizovaná cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Zákazník môže platiť kartami VISA, MasterCard, EuroCard a i. Uvedené karty môžu byť vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou. Osobné údaje Zákazníka (číslo účtu, kód platobnej karty a pod.) sa zadávajú priamo na zabezpečených stránkach Tatra banky.

Zákazník uhradí celkovú cenu zobrazenú v objednávke. Pri platbe je povinný uviesť číslo objednávky ako variabilný symbol. Po prijatí platby na účet Prevádzkovateľa bude Zákazníkovi odoslaný na Adresu doručenia prístup na prevzatie Tovaru. O prijatí a vybavení objednávky je Zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

PayPal

Zákazník vyznačí v objednávke spôsob platby „PayPal“. Pomocou tejto elektronickej služby Zákazník uhradí celkovú cenu zobrazenú v objednávke. Pri platbe je povinný uviesť číslo objednávky ako variabilný symbol. Po prijatí platby na účet Prevádzkovateľa bude Zákazníkovi odoslaný na Adresu doručenia prístup na prevzatie Tovaru. O prijatí a vybavení objednávky je Zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

Prevod na bankový účet

Zákazník vyznačí v objednávke spôsob platby „Prevod na bankový účet“. Zákazník zo svojho účtu uhradí celkovú cenu zobrazenú v objednávke. Pri platbe je povinný uviesť číslo objednávky ako variabilný symbol. Po prijatí platby na účet Prevádzkovateľa bude Zákazníkovi odoslaný na Adresu doručenia prístup na prevzatie Tovaru. O prijatí a vybavení objednávky je Zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

Zákazník si môže vybrať medzi dvoma bankovými účtami Slovenskej biblickej spoločnosti:

Tatrabanka a. s.

IBAN: SK4411000000002627782674
SWIFT: TATRSKBX

FIO banka

pre platbu zo Slovenska a zahraničia; okrem Česka
IBAN: SK7583300000002000629078
SWIFT: FIOZSKBAXXX

pre platbu z Česka
IBAN: CZ64 2010 0000 0020 0062 9078
SWIFT kód: FIOBCZPP

7. DODACIE PODMIENKY

Tovar bude Zákazníkovi odoslaný na Adresu doručenia po prijatí platby na bankový účet Prevádzkovateľa.

8. ZÁVÄZKY PREVÁDZKOVATEĽA A ZÁKAZNÍKA

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

Zákazník sa zaväzuje:

9. ZÁRUKA

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Zákazníkom. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia Tovaru, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym používaním Tovaru.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.